Bestel nu het boek ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Beleidsplan SLN

Beleidsplan Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur

 

Naam: Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur

RSIN nr.: 864619303

Vestigingsadres:
Arnsbergstraat 9 C 11
7418 EZ Deventer

Postadres:
Postbus 69
7400 AB  Deventer

Telefoon: 06 – 5140 0271

Email: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl

Website: www.samenlevinglandbouwnatuur.nl

KVK: 88424448

Bank: Rabobank IBAN: NL 02 BUNQ 2084 3797 76

 

Bestuur

  • Voorzitter: G. de Vries
  • Secretaris: A.G. Andela
  • Penningmeester: W. van der Heide

 

Beloningsbeleid

Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur (SLN) wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden van SLN en de activiteiten worden samen met een grote groep vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het bestuur streeft naar een bestendig vrijwilligersbestand. Hiervoor worden enkele samenbindende activiteiten ontplooid zoals het gezamenlijk organiseren van activiteiten ter bevordering van een eerlijke en transparante samenleving
Vrijwilligers halen voldoening uit het bijwonen en organiseren van deze activiteiten.

 

Beleid en strategie

Het bevorderen van een welvarende en duurzame samenleving in stad en platteland in goede onderlinge harmonie, en in samenhang met de landbouw en visserij die bijdragen aan het realiseren van zekerheid van voedsel en primaire grondstoffen, een gezonde natuur, schoon milieu en een mooi landschap. Het bij de gehele samenleving onder de aandacht brengen van de toegevoegde waarde van de agrarische sector in het algemeen en boeren in het bijzonder. Het verrichten van onderzoek, het verzamelen van onderzoeksrapporten en het vinden van antwoorden op vragen die de basis vormen voor het door het landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuur ingezette beleid. Het informeren van een breed publiek in Nederland over het fundament, doel en de effectiviteit van de (stikstof) plannen van de overheid. Het bedenken en uitwerken van alternatieven, die eenzelfde of een beter resultaat geven dan de plannen van de bestuurlijke overheden, ambtelijke organisaties of niet-ambtelijke organisaties. Het streven naar een rechtvaardig beleid en een mooi Nederland voor iedereen.

 

Korte termijn: de exploitatie

Voor het exploiteren van SLN zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële middelen nodig. Voor elk kalender jaar wordt een exploitatiebegroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden giften, donaties, crowdfunding en sponsorgelden.

Het bestuur streeft ernaar om bekendheid te creëren en te behouden via publicaties in kranten, Internet en sociale media zoals Facebook en een website.

 

Lange termijn: investeringen en educatie

Om SLN in stand te houden is het nodig ontwikkelen van nieuwe activiteiten en contacten.  Er worden onderzoek, training of informatiesessies voor bestuurders en experts en publieksacties ontplooid waarbij aandacht wordt geschonken aan het verkrijgen van sponsorgelden en/of projectsubsidies. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen waarmee de SLN organisatie meer herkenbaar wordt zoals uitgebreidere website, activiteiten in publieke meda, uitgaven/publicaties in boeken en artikelen.

SLN heeft geen vaste kantoorruimte en gebruikt hiervoor de faciliteiten van de deelnemers of vrijwilligers.

Jaarlijks publiceert SLN een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op de website www.samenlevinglandbouwnatuur.nl  en in de SLN nieuwsbrief als link meegezonden.

 

Financiële verantwoording

Onze boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester, ondersteund door PH Agro Advies en wordt op de jaarlijkse bestuursvergadering verantwoord.

Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden door het bestuur, welke eveneens gecontroleerd wordt door een kascommissie. Daarna worden de cijfers op onze website gepubliceerd.