Wordt er door de Provincie bij u een nieuw stikstofprobleem gecreëerd? Reageer snel!

Momenteel ligt op het provinciehuis het “Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege
aanwezige waarden” ter inzage.

De wijzigingen hierin voorgesteld, kunnen (mogelijk grote) gevolgen hebben voor u als Boer en Burger.
Tot 11 januari 2023 kunt u beroep indienen tegen dit besluit bij uw regionale rechtbank.

Lees in dit document wat de gevolgen kunnen zijn en wat het “Special Forces team” u adviseert.