Stikstofcrisis, kunt u het nog volgen? Bijeenkomst op 25 januari 2023

Informatie over de bijeenkomst:

  • Datum: 25 januari 2023
  • Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
  • Plaats: Kulturhus Hoge Hexel
  • Adres: Nieuwe Schoolweg 5, 7645 AV Hoge Hexel


Programma 25 januari 2023

  1. Opening namens stichting SLN Waarom is deze stichting Samenleving, Landbouw en Natuur op gericht en hoe is de werkwijze. Gerben de Vries ING (bestuur SLN)
  2. Presentatie van overzicht+ conclusies over de vragen-antwoord-correspondentie met de provincie Overijssel over Stikstof en Natura2000 beleid- ir. Allard Andela (bestuur SLN)
  3. Situatie in Nederland en Overijssel: Natura2000 gebieden, stikstofgevoelig, bufferzones, agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer, veenweide gebieden, hoge zandgrond, waterwinning etc. Knelpunten in het huidige beheer N2000 gebieden
  4. De oorsprong en huidige situatie van het Natura2000 beleid in Overijssel: voorbeeld Wierdense Veld. Ervaringen met Externe Werking van het natura 2000 beleid in Overijssel gedurende de afgelopen 25 jaar. Spreker Mevr. Ria Broeze (o. a. voormalig lid Provinciale Staten, Wethouder, DB lid Waterschap en raad van toezicht blauwe groene diensten landschap Overijssel)
  5. Discussie, vragen-antwoord met het publiek, enquête: ir. Allard Andela
  6. Afsluiting: Formulering bevindingen van de avond in samenvatting en conclusies en hoe verder door ir. Allard Andela


Waar staan wij voor?

Een gezonde samenhang tussen de gemeenschap van mensen/burgers en haar omgeving (natuur) met daarbij voldoende aandacht voor de samenhang in onze samenleving tussen burgers, bedrijvigheid, natuur en voedselzekerheid met aandacht voor de andere maatschappelijke functies die de landbouw bijdraagt aan onze samenleving zoals natuurbeheer, educatie, zorg, energie- opwekking, waterberging, terreinbeheer. (Om dit o.a. inzichtelijk te maken voor het publiek is er de rubriek ‘’Boer aan het woord’’ op onze website!)
Tegen deze achtergrond verdiepen (provinciale) werkgroepen zich in de huidige situatie van problematiek t a v stikstof, kwaliteit water, bodem en lucht, natuurbeheer en – versterking, biodiversiteit. SLN onderzoekt wetenschappelijke achtergronden en modelmatige toepassingen en normen die momenteel door rijk, provincie en gemeente worden toegepast. SLN heeft onlangs 34 vragen aan het Overijsselse provincie- bestuur gesteld; deze worden in een publieksbijeenkomst toegelicht met uitleg over de Nederlandse en Brusselse achtergrond van dit beleid en de actuele uitwerking die het stikstof- en Natura2000 beleid hebben op het buitengebied van onze provincie.

GRAAG aanmelden via email: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl; na afloop wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd in de melkbus. Pers is ook welkom met aanmelding aub.