SLN-nieuwsbrief, nummer 2, juni 2023

Geachte lezer van deze SLN-nieuwsbrief, nummer 2, juni 2023

Onze website wordt meer en meer een bron van gefundeerde informatie.
Zie de rubriek informatie en de rubriek interviews. Zoals ‘’De boer aan het woord’’, waar boeren en boerinnen hun verhaal vertellen vanuit alle delen van Nederland. Het heeft er o.a. toe geleidt dat wij inmiddels een uitgebreid netwerk van contacten hebben, dat wij nòg meer uit willen breiden. Binnenkort gaan wij hier een rubriek ‘’Burger aan het woord’’, aan toevoegen. Als u hier geschikte kandidaten voor kunt aandragen, graag!

Nog steeds is er veel aan de hand in stikstofland. Het kàn ook bijna niet anders, wanneer er niet geluisterd wordt naar goed onderbouwde andere geluiden. De deelnemers van SLN zijn steeds maar weer verbaasd over de onwil om besluiten aan te passen, wanneer het voortschrijdend inzicht dat noodzakelijk maakt. We hebben inmiddels al een groot aantal ontdekkingen gedaan waarmee we gemotiveerd invloed uit kunnen oefenen op het beleid. Mogelijk kunnen we met z’n allen bijdragen voor verandering.
Vandaar deze oproep aan u: Stuur het onderzoeksrapport van Henri Prins, met gebruikmaking van onderstaande link, door naar zoveel mogelijk Statenleden, gemeenteraadsleden en andere mogelijk geïnteresseerden binnen uw netwerk! En wilt dit ook met andere, relevante, zaken doen? Hoe groter de verspreiding, hoe meer resultaat we kunnen verwachten!
Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf 2000. – Samenlevinglandbouwnatuur

In deze nieuwsbriefuitgave kunt u kennis nemen van een aantal waarheidsvindingen. Ook willen we u op de hoogte brengen van de weg die we gaan om de waarheid boven water te krijgen. En inmiddels zijn we ook van plan om, in individuele gevallen, raad te geven hoe te handelen bij aankomende gesprekken over bedrijfsaanpassing of opkoop.
We hopen dat u in deze brief informatie vindt waar u wat mee kunt.

Waarheidspunten uit de Stikstoffuik van Arnoud Jaspers:

• De feitelijke stikstofdepositie overschrijdt de KDW ( KritischeDepositieWaarde ) op heel veel plaatsen in Nederland. Toch holt de natuur niet achteruit. De grenswaarde voor de vergunningsplicht is in Nederland 0,07 gram Stikstof per ha per jaar, dat is minder dan 1 vogelpoepje. In Denemarken is dit 700 gram en in Duitsland 300 gram.
• De overschrijding van de KDW wordt berekend met de AERIUS-calculator. Dit model geeft een geschatte waarde. Een overschrijding zou een reden moeten zijn om de depositie echt te gaan meten. Maar dit gebeurt niet. Vaak leidt een KDW-overschrijding niet tot een slechte staat van de natuur. Er moet dus gezocht worden naar de werkelijke, locatiegebonden oorzaken, zodat doeltreffender aan natuurherstel gewerkt kan worden.
• De Raad van State ziet in de habitatrichtlijn een aansporing om het voorzorgsbeginsel toe te passen; de KDW is een maximum stikstofdepositie zodat zeker is dat de natuur niet negatief wordt beïnvloed. Dit is een dooddoener, omdat dit een absolute zekerheid eist dat iets geen kwaad kan doen. Dit bestaat niet. Tòch wordt hier door de milieubeweging en onze regering uitgebreid gebruik van gemaakt.

Wist u dat:
– We het rapport Natuur, “Vallen of opstaan” hebben verstuurd aan o.a. regering, politici, wetenschappers, belangenbehartigers van landbouw én natuur, ecologen, alsmede honderden individuele mailadressen?
– Dat het rapport is geagendeerd voor de vergadering van de vaste commissie van LNV op 31 mei j.l.?
– Dat we tot op heden geen steekhoudende tegenargumenten op ons rapport hebben ontvangen?

En, wist u dat:
– Ammoniak èn NO2 metingen in de lucht sinds 2005 niet zo laag als nu zijn geweest? ( RIVM )
– Dat de gemiddelde stikstofdepositie in 2020 1500 mol/ha was (bron: CLO), en dat dit gelijk is aan de depositie in 1960 (Noordijk).
– Dat de klimaatafdruk van kweekvlees 10 tot 20 x zo hoog is als dierlijk vlees? (Aalt Dijkhuizen)
– Er géén vastgestelde 0-kwaliteitsmeting is van de natuur? En dat SLN de eerste beleidsmaker nog moet tegen komen gefundeerd kan vertellen hoe het met de natuur is gesteld?
– Dat de twee relevante databanken (NDFF en NDVH) met gedetailleerde informatie over de stand van de natuur gesloten zijn voor onafhankelijke experts?

Interessante link-verwijzingen:
– Een model is ook maar een mening: https://youtu.be/4YWPNuUfWvY
– SLN-Intervieuws: https://samenlevinglandbouwnatuur.nl/boeren-interviews/
– SLN-informatie: https://samenlevinglandbouwnatuur.nl/informatie/

Een verrassende trektocht door Stikstofland (deel 2)

Wat ging er vooraf?
Als stichting Samenleving, Landbouw en Natuur willen we proberen tussen de bomen door het bos te ontdekken in Stikstofland. We zijn inmiddels in Stikstofland aangekomen en hebben gemerkt dat onze gidsen verstek lieten gaan, zodat we zelf op onderzoek uit zullen moeten gaan.

Dwaalspoor
Onze eerste uitdaging was het vinden van adequate data om te kijken hoe de natuur er momenteel voor staat. Na wat speurwerk hadden we die gevonden. Onze natuur staat bij de EU voor 80% bekend als “in goede tot uitmuntende staat”.
Iedere lidstaat is verplicht om periodiek de behoudsstatus van de natuur te melden aan de EU. Per N2000 habitat worden “Standard Data Forms“ opgesteld. Hierin staat de indicator “Behoudsstatus”. Volgens één van onze schaarse gidsen zou die een beeld geven van de kwaliteit van het betreffende gebied. Na vele weken werk en opmerkelijke resultaten bleek het een dwaalspoor: de “Behoudsstatus” bleek weinig te maken te hebben met “de staat van instandhouding”. De behoudsstatus zegt iets over de juiste structuurkenmerken in dat gebied voor de beoogde natuur, maar niets over de daadwerkelijke kwaliteit van de natuur die er op te vinden is. Als de lezer het niet begrijpt, hoeft dat hem/haar niet te weerhouden om verder te lezen.

Reisgids onvindbaar
In plaats van de Behoudsstatus zouden we dus op zoek moeten naar de “staat van instandhouding” om te kunnen beoordelen of de natuur omvalt. We kwamen erachter dat een dergelijke variabele onvindbaar was. In de vele reisverslagen van ecologen worden wel allerlei bedreigingen voor de natuur genoemd, maar geen kwantitatieve gegevens over de ontwikkelingen van de natuur sinds de EU-instandhoudingsverplichting in 2004, noch op N-2000 niveau noch op plant- en dierniveau!

Dure tolbrug, liften verboden
Weer zat er niets anders op om zelf op zoek te gaan. We vonden dat er twee relevante databanken bestaan. De ene (de NDVH) is nog incompleet en zit achter slot en grendel; de andere (de NDFF) is alleen ter betaling toegankelijk. Driehonderd euro per km2 oppervlak is voor onze stichting een te hoge tol voor een toegangskaartje over deze wankele brug! Bovendien is lang niet zeker of relevante info daar gevonden kan worden. Maar… we hoorden dat de provincies een abonnement hebben. Dus contact gezocht met een ons bekende ecoloog van de provincie Fryslân, die we eerder al hadden ontmoet. Tot onze verrassing zegde zij toe om ons verder te helpen. Zo zouden we samen kunnen werken om die vraag te beantwoorden. Later bleek dat zij het niet voor elkaar kreeg om haar collega’s te motiveren om hier daadwerkelijk aan mee te werken. Het abonnement verbood om ons als lifters mee te nemen. Bovendien leidde de eventuele info alleen naar het Friese gedeelte We waren wéér terug bij af.

Wordt vervolgd.

Hulp en advies van SLN

SLN werkt aan een hulpmiddel / tool voor omwonenden van Natura2000 gebieden, bedoeld als een steun voor boeren en belanghebbenden in of nabij Natura2000 gebieden.

Dit wordt een soort instructie / werkwijze die geraadpleegd kan worden bij eventuele aanstaande gesprekken met de provincie over opkoop of aanpassing bedrijf in het kader van NPLG. SLN wil voor degene die het betreft, een proces die rust, duidelijkheid en voortgang geeft en een bevredigend eindresultaat.
Belangrijke vragen formuleren, waar voorafgaande aan het gesprek, al over nagedacht kan worden. Hoe het gesprek voorbereiden? Welke eisen vooraf te stellen? Adviseurs inschakelen op kosten van provincie? De provincie het probleem laten beschrijven en concreet aantonen. Details N2000 gebied opvragen? Concept actie formuleren en financiële paragraaf uit laten werken in de vorm van een notarieel contract. SLN vindt dat er eventueel iemand ingeschakeld moet kunnen worden op kosten provincie, die deze werkwijze voor de boer coördineert en de kwaliteit van communicatie en afspraken bewaakt in het belang van de boer/belanghebbende. Het hele proces in 5-6 fases volgen vanaf ”geen contact” tot ”concrete afspraken maken”. SLN mikt erop deze tool rond 1 juli 2023 te presenteren. Zijn er boeren in uw omgeving , nabij N2000 gebied, die hiermee willen proefdraaien? SLN wil deze TOOL graag zo spoedig mogelijk testen. Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar info@samenlevinglandbouwnatuur.nl We nemen dan contact op.

Tenslotte een vooraankondiging:
Er wordt door ons een bijeenkomst belegd met gemotiveerde sprekers over hun gevonden waarheden. Èn we presenteren onze visie over mogelijke reële oplossingen uit de impasse die het huidige beleid veroorzaakt heeft. We gáán voor een uitleg door Arnoud Jaspers over zijn boek “STIKSTOFLUIK”.
Datum: 27 of 28 juni 2023, ‘s-avonds
Locatie: Schipborg, Drentsche AA,
nadere aankondiging volgt nog.
U kunt zich nu al aanmelden per mail: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl