Familie Brinks in Holsloot

Foto streetview, onze boerderij

Familie Brinks

De familie Brinks: Alfred en Jolanda met hun kinderen Lotte en Tom, Hans en Marjan en hun kinderen Sanne en Lars hebben in Holsloot een Melkveebedrijf met 100 melkkoeien op 70 hectare zand (op veen) grond, die bijna jaarrond weiden. 7 ha natuurland ligt op afstand. Hans en Marianne wonen met hun gezin in Veenoord op een andere locatie. Verder is er een kleine winkel met productverkoop aan huis en is er de mogelijkheid te vergaderen. Wat activiteiten betreft, is er veel te doen, o.a. boerengolf, rondleiding op het bedrijf, kruiwagenrace enz.

Oude boerderij ergens in Holsloot, Wikipedia

Historie gebied en bedrijf
Alfred Brinks: ‘Holsloot is een dorp, een buurtgemeenschap in de gemeente Coevorden in de provincie Drenthe. Holsloot ligt aan het kanaal de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Vroegere bewoning van dit gebied blijkt uit de opgraving van een kringurnenveld. Hol = laag, in een uitholling gelegen, moerassig. Dwars door de buurtschap loopt in noordoost-zuidwestelijke richting het Holslootsdiep. Holsloot ontwikkelde zich tussen 1850 en 1860 na het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart; de eerste bewoners waren kanaalgravers, veenarbeiders en dagloners. De oorspronkelijke keten en hutten maakten in de 20e eeuw plaats voor boerderijtjes. Langs het kanaal ontstonden ontginningsboerderijen. Zodoende werd Holsloot een boerendorp met lintbebouwing. Centrum van de nederzetting werden de brug en het erbij liggend café, waar reizigers, kooplieden, turfschippers en smokkelaars kwamen. Het dorpshuis De Linden is gevestigd in de voormalige lagere school. Aan de westzijde in de buurtschap ligt het in het oog springende verkeersknooppunt Holsloot (kruising wegen N34 met N37).’’

Geschiedenis boerderij
‘Onze boerderij is omstreeks 1900 opgericht. Mijn ouders Henk en Henny Brinks zijn hier in 1993 komen wonen en hebben het van een akkerbouwer overgenomen. Het was een pachtboerderij, groot 35 ha in eigendom bij de Domeinen. Onze ouders hebben het gekocht en omgevormd naar een melkveebedrijf. In de loop van de tijd is het uitgebreid naar de 70 ha zoals we het nu in gebruik hebben. Omstreeks 2010 hebben mijn broer Hans en ik het bedrijf in zijn geheel overgenomen. De ligboxenstal is een diepstrooiselstal en de droge koeien staan in een potstal. Om voor 2 gezinnen een inkomen te behalen hebben we de keuze gemaakt voor een andere bedrijfsopzet. Minder intensief en andere takken erbij te nemen. Verbreding noemen we dat.’’

Stripbegrazing

Pure Graze
‘’
In 2011 is de switch gemaakt naar een systeem van ’Natuurlijk werken’ van de organisatie Pure Graze. Dit is een laag kostensysteem, dat uitgaat van zoveel mogelijk beweiding. We zijn hiertoe overgeschakeld om binnen onze maatschap extra inkomen te genereren zonder al te veel kosten te maken. Onze productierechten van 800.000 liter melk per jaar waren destijds te weinig voor ons ondanks onze verbreding met boerengolf. Bovendien, de koeien dag en nacht te laten weiden had toch al mijn voorkeur.

Onze kavelpaden

Door de koeien te laten stripweiden (steeds een vers stuk weiland geven) halen ze constant voldoende eiwit, energie en structuur uit gras. Structuur, omdat ze de stengel mee eten, goed voor de gezondheid. Een andere reden waarom het systeem goed op ons bedrijf past, is dat we een mooie grote huiskavel hebben van 65 hectare.’’

Kavelpaden en strip grazen
‘’Om alle kavels goed te kunnen bereiken, ook als het veel regent, hebben we naar alle kavels verharde kavelplaten aangebracht. Zodoende kunnen we ook dan blijven beweiden. Wat grasland betreft, we zijn eerst begonnen met 5 hectare saladebuffet, dat is nu 10 hectare en alle andere percelen zijn doorgezaaid met saladebuffet.

Onze kleurrijke melkveestapel

Nadat wij geleidelijk aan de kunstmest hadden verlaagd, zijn we in 2015 overgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. De melkproductie is verlaagd van 9600 kg per koe naar 6000 kg met lage krachtvoerkosten. We strooien geen kunstmest meer en voeren nog heel weinig krachtvoer. De melk wordt bijna geheel uit gras geproduceerd. In ons systeem hebben we overwegend voorjaar kalvende koeien. Het herfstgras is minder geschikt voor de hoogproductieve beginperiode. Vanaf mei voegen we dan ook een paar stieren toe aan de koppel, dit doen we mede voor het gemak. Onze voormalige Holstein-Friesian koeien zijn ingekruist met het Maas Rijn IJssel ras. Het geeft al met al een kleurrijke veestapel.’’

Fazantenpaartje

Biodiversiteit
‘’In Saladebuffet zitten verschillende soorten klaver zoals rode- en witte klaver, gele honingklaver, inkardinaatklaver en rolklaver. Aan grassen: de diepwortelende kropaar, timothee en Engels raaigras. Aan kruiden: chicorei, duizendblad, smalle weegbree en peterselie. Op veengrond is het helaas moeilijk om de kruidengroei in stand te houden. Wat de wildstand betreft: er zijn hier volop reeën en hazen, fazanten, patrijzen, eenden, ganzen en zwanen. Om de klaver er voldoende in te houden moet het wel regelmatig weer doorgezaaid worden.’’

Natuurlijke dekking en bieten bijvoeren
‘’Sinds een jaar of acht krijgen onze koeien natuurlijke dekking. Van begin mei tot begin augustus lopen er drie stieren van het Maas Rijn IJssel ras en een Belgische Blauwe tussen de koeien. De MRIJ- stieren komen van een MRIJ- stierenfokker. Een paar jaar hebben we de koeien van oktober tot maart bijgevoerd met voederbieten die door een akkerbouwer uit de buurt werden geteeld. Hiermee zijn we inmiddels weer gestopt.’’

Huifkartochten staan ook op het programma

Andere activiteiten op boerderij ‘Het Landschap’
‘’Sinds 2002 verkopen we het vlees van onze eigen melkkoeien. Eén keer per twee maanden gaat er een koe naar de slacht. We doen hiervoor goede zaken met een plaatselijke slager. We geven rondleidingen, doen huifkartochten en voor teambuildingen zijn er keuzes uit verschillende mogelijkheden. Laatstgenoemde is uitermate geschikt om te bouwen aan teamspirit. Er zijn ook spoedcursussen boer of boerin: leren trekker rijden, helpen bij het melken, kalveren voeren en andere voorkomende werkzaamheden. Na afloop van een cursusmiddag ontvangen de cursisten een diploma.’’

Bedreigingen
‘’De grootste bedreiging vinden wij de wispelturige overheid, die steeds weer met andere regels komt. Eerst op het gebied van fosfaat, nu weer de stikstof. Op ons eigen bedrijf is het pleksgewijze inklinken van het veen een lastig gegeven. Doordat wij ons grasland niet willen scheuren, egaliseren en vernieuwen wordt het grasland steeds hobbeliger. Misschien is onderwaterdrainage een oplossing? Ander probleem vinden wij de oprukkende wolf! We moeten ons vee toch veilig kunnen laten grazen. We pleiten voor een landelijke aanpak om afschot op te nemen in het Wildbeheer van de Wildbeheereenheden’’.