Bedrijf van familie Huppelschoten

Bedrijf van familie Huppelschoten

Het bedrijf van de familie Huppelschoten is gelegen nabij het plaatsje Ten Post, circa 15 km ten noordoosten van de stad Groningen. Het omvat 43 hectare zware kleigrond, grasland, de grond heeft hier een hoog afslibbaar gehalte en is niet bruikbaar voor bodemgewassen, zoals aardappelen. Verder pachten ze nog 12 hectare van het Groninger Landschap, op 17 km afstand. De veestapel bestaat uit 70 Groninger Blaarkop koeien met bijbehorend jongvee en 35 ooien van het Swifter schapenras. De familie woont en boert hier sinds 1993 en is hier gekomen vanuit Barneveld. Ze wonen hier te midden van melkveehouders die bijna allemaal uit andere provincies hiernaar toe zijn gekomen.

Historie gebied

Huppelschoten: ‘Het is hier een heel oud cultuurlandschap, archeologische vondsten toonden aan dat hier al heel lang menselijke bewoning was, al voor het begin van de jaartelling. De naam Ten Post werd voor het eerst vermeld in een Friestalig verdrag uit 1385 met het zegel van een hoofdeling ‘Gerbod to tha Posta’. Het nabijgelegen Damsterdiep, lopend naar Groningen, werd al in1424 gegraven. De nabijgelegen wierde, het Groningse woord voor terp (waar veel oude graven liggen) , wijst er op dat hier al lang bewoning plaats kon vinden. Het jaagpad (trekschuiten) nam uiteindelijk het verkeer over van de Stadsweg waardoor Ten Post de vorm van een kanaaldorp kreeg. De Stadsweg is wel de oudste handelsroute richting Noord-Duitsland. Ook Ubbo Emmius (rector Rijks Universiteit Groningen) trok in 1614 vanuit Greetsiel over de Stadsweg naar de Stad Groningen.’

 

De Groninger Blaarkop

‘Dat de Groninger blaarkop  al een heel oud ras is, daarvoor leveren de schilderijen van Paulus Potter (1625-1654) het bewijs.  Er zijn in Groningen vier melkveehouders met een Groninger Blaarkopveestapel die er qua bedrijfsgrootte van bestaan. De interesse voor de Blaarkop heb ik van mijn vader, die hield van kleuren, eerst FH daarna MRY, later de Blaarkop. Het kalf bracht meer op, het afkalven ging makkelijk en ze hebben een goede vruchtbaarheid. Het veeras Groninger Blaarkop is ontstaan in de tijd van Napoleon, vanwege herhaalde uitbraken van de veepest besloot het gezag Nederland in tweeën te delen voor wat betreft de veehouderij. Het is in die tijd dat Napoleon ons leerde schrijven daarmee is in Noord-Nederland de fokkerij van de Groninger Blaarkop vastgelegd’

Stichting Zeldzame huisdierrassen

We vinden het tevens belangrijk dat dit oude ras blijft voortbestaan en leuk om hier een bijdrage aan te leveren. We zijn daarom vriend van de Groninger Blaarkop Stichting. Verder zijn we aangesloten bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Deze stichting ondersteunt het behoud van nog eens zes andere oud- Nederlandse rundvee rassen. Verder ondersteunt ze het voortbestaan van nog eens 33 zeldzame zoogdiersoorten, 35 soorten vogelachtigen en de zwarte bij.’

Aardbevingen

‘Volgens het seismologisch instituut van het KNMI is de bodem hier al 35 cm gedaald. Er zijn hier veel scheuren en schade herstel duurt te lang.  Inmiddels zitten wij al vier jaar in het versterkings-project, wanneer het daadwerkelijk gaat gebeuren blijft afwachten. Of de karakteristieke Groningse boerderij zolang kan wachten ….. en wat zal het effect zijn op het oude wierdenlandschap met zijn oude waterlopen……en hun bewoners?

Het Groninger Landschap

Sinds een reeks van jaren pachten we 12 hectare van het Groninger Landschap. Er mogen reeds vroeg in het voorjaar 9 blaarkoppen grazen en later in het seizoen nog eens een periode. Het toezicht is vanwege de afstand samen met vriend daar uit de buurt geregeld.  In de wat nattere gedeelten zitten daar nog wel weidevogels. Soorten die er voorkomen zijn de grutto, kieviet, tureluur en scholekster. Wat bemesting betreft mogen we hier eens in de drie jaar ruige stalmest strooien. Naar ons idee zou het voor een goed bodemleven en dus ook voor de weidevogels beter zijn dit vaker te doen. Omdat wij de Groninger Blaarkop houden, qua traditie passend bij het Groninger Landschap, worden er vanuit het Groninger Landschap, in samenwerking met ons, speciale promotie dagen voor de verkoop van vleespakketten georganiseerd.’                                              

 

Educatie

Als de lammetjes geboren worden bieden we gelegenheid voor educatie. De plaatselijke kleuterschool is vaste klant maar ook andere groepen kinderen laten we graag zien wat er op een boerderij te beleven valt.

De zomer is geschikt om volwassenen in kleine groep over het bedrijf te leiden en zo de rust van het landschap en van onze blaarkoppen te laten beleven.’

Tot slot de vraag aan zoon Pim, hoe hij toekomst ziet, antwoord hij ‘ik wil hier graag boer worden, ik hoop dat het mogelijk blijft!’