Bedrijf Biesackershof

Bedrijf Biesackershof
Het bedrijf De Biesackershof van Marianne Kruijthoff ligt aan de West Biestakkersweg te Numansdorp in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Het is een akkerbouwbedrijf van 88 hectare groot waarvan de grondsoort overwegend bestaat uit lichte/zware kalkrijke zeeklei. Zij teelt er onder andere consumptieaardappelen, suikerbieten, granen, conserven erwten/boontjes en soms uien. Er zijn verder diverse activiteiten in het zomerseizoen zoals boerengolf. Het akkerbouwbedrijf dient als basis voor al deze nevenactiviteiten.

Historie omgeving
Marianne Kruijthof: ‘’Numansdorp ligt in de Hoeksche Waard. Omstreeks 1000 jaar voor Christus was dit een veengebied: ‘’De Groote of Zuid-Hollandse Waard, deze werd gedeeltelijk door de Sint- Elisabethvloed in 1421 verzwolgen.

1953, Strijen in de Hoeksche Waard

De Polder Sint Anthony is de oudste polder, ze stamt uit 1358 en is toen gespaard gebleven. In de periode daarna vormden zich langzaam aflopende kalkrijke schor- en gorsgronden. Tijdens de stormvloed op 1 februari 1953 kwam 65 % van het eiland De Hoeksche Waard weer onder water te staan en met gemalen en pompen kwam het eiland eind maart weer droog te liggen. Het landschap oogde als een woestijngebied. De tol was hoog in Numansdorp, er verdronken meer dan vijftig mensen en veel vee. Mijn vader heeft als 18-jarige in 1953 ook nog mensen gered van de verdrinkingsdood, nadat de Schuringsedijk/Buitendijk was doorgebroken. De boerderij van mijn grootouders de ‘’Maria Hoeve’’ kwam ook onder water te staan. Na de watersnoodramp zijn de buitendijken verhoogd tot 6 meter boven NAP.”

Historie bedrijf
“Het bedrijf de Biesackershof ligt in polder Groot Cromstrijen van 1625. De afwatering gaat via sloten en vlieten door de gemalen naar het Hollands Diep. De jonge zeeklei hier is heel geschikt voor de akkerbouw. Vroegere teelten waren granen, vlas en fruitteelt. Mijn grootouders hadden in Strijen, 8 km hier vandaan een gemengd bedrijf. Die boerderij is door mijn ouders in 1957 overgenomen. Van daaruit werd ook grond bewerkt in Numansdorp.

De ‘’Maria Hoeve’’

In 1999 hebben mijn man Wim en ik hier in Numansdorp een geheel nieuw bedrijf gebouwd met een woonhuis en schuur, de Biesackershof. Op de opslagloods zijn twee jaar geleden zonnepanelen aangebracht. Hierdoor is de Biesackershof energieneutraal.”

Akkerbouwplan
‘’In ons akkerbouwplan telen we consumptie aardappelen en bieten in een één op vier rotatie. De aardappelrassen zijn hoofdzakelijk consumptierassen voor o.a. de supermarkten. Ze leveren om en nabij 50 ton per hectare, afhankelijk van het groeiseizoen. In de bewaarplaats wordt 800 ton opgeslagen.Door dat veel aan veredeling wordt gedaan in de suikerbietenrassen is de opbrengst suiker per hectare enorm gestegen de laatste 10 jaar. De tarwe telen we deels voor baktarwe en deels brouwtarwe. De opbrengsten blijven de laatste jaren constant op circa 10 ton per hectare. De gerst is voor brouwgerst. De conserven erwten en bonen zijn voor de verwerking in pot en gaan naar een conservenfabriek in Waalwijk.”

 

Bemestingsplan
“Wat bemesting betreft, ons kunstmestmestgebruik is de laatste tien jaar gehalveerd. Wat organische mest betreft, voor een deel ontvangen wij de mest van een collega melkveehouder uit de buurt of van veebedrijven uit de omgeving. Varkensdrijfmest, vaste geitenmest en rundveemest zijn heel mooie producten om de gewassen en groenbemesters mee te voeden. Kringloop landbouw dus, wordt hier al zeker 10 jaar toegepast.

Doordat we gebonden zijn aan stikstof- en fosfaatnormen die wettelijk zijn opgelegd, zijn we weliswaar op het scherpst van de snede aan het bemesten, maar zie ik de vruchtbaarheid van de gronden afnemen. Dit is niet mijn keuze, maar is veroorzaakt door politieke besluitvorming. Via het inzaaien van groenbemesters na elke teelt, proberen we de bodemvruchtbaarheid van de gronden op peil te houden. Deze groenbemesters ploegen we voor de winter onder en deze geven in het volgende teeltjaar weer de voedingsstoffen vrij. Van nature zijn de meeste gronden in de Hoeksche Waard zeer vruchtbaar.”

Kruiden/bloemranden en het GLB
“De Hoeksche Waard is één van de eerste gebieden in Nederland waar op grotere schaal met bloemrijke randen wordt gewerkt aan een groen-blauwe dooradering van het landschap.

Korenbloem, centauriacyanus.

De eenjarige bloemrijke akkerranden bestaan uit een mengsel van diverse soorten zoals; boekweit, ganzenbloem, korenbloem, akkerscherm, zonnebloem, gipskruid, klaproos, meisjesogen, cosmea en hoofdjesgillia. Iedere soort is een waardplant voor weer andere vlinders en insecten. De korenbloem bv is een waardplant voor veel bijen, hommels en allerlei insecten. Nog een bijzonderheid, de bloemblaadjes ervan zijn eetbaar en kunnen toegepast worden op sla, kruidenboter, koek, taart en kwarkgerechten. Na ruim 10 jaar ontwikkelen en ervaring opdoen blijkt dat er goede resultaten zijn behaald voor natuur, waterkwaliteit in de watergangen en de akkers ernaast. Er leven meer natuurlijke vijanden van de bladluis, wat het naast gelegen gewas ten goede komt (minder middelen nodig). Totaal gaat het om ongeveer 143 hectare akkerranden met een lengte van 500 kilometer, beheerd door 70 akkerbouwers. Het wordt georganiseerd door de Cooperatie Collectief Hoeksche Waard. Voor de komende periode is het de vraag hoe de randen zijn in te passen in het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) van 2023.”

Boerengolf
‘’Omstreeks 2006, toen de graanprijzen laag waren, zijn we gaan experimenteren met het boerengolfspel. Vanaf het begin ging het steeds beter lopen en nadat de graanprijzen wat herstelden zijn we er toch mee door gegaan. Inmiddels is het vaak zo dat aan het einde van het schooljaar veel schoolklassen het jaar gezamenlijk komen afsluiten met een potje golf of een van de andere spellen. In de loop van de tijd zijn daar mixed golfbaan en verschillende andere buitenactiviteiten zoals: buksschieten, kanovaren, een vliegend tapijt met een quad, bijgekomen. De laatste jaren reserveren we vijf hectare voor deze activiteiten. Er wordt eerst een snede gras afgehaald en dan komen er schapen op van iemand uit de buurt. Het is allemaal goed inpasbaar en het is voor ons een sociale verrijking als we mensen met zoveel plezier bezig zien.’’

Grootste bedreiging
“Als grootste bedreiging zie ik onze overheid die de primaire sector met haar voedselproductie in ons land niet meer zo belangrijk vindt. Er is voor veel maatschappelijke zaken grond nodig huizenbouw, wegenbouw en natuuraanleg. Grond is nu juist een productiefactor waar we als boer mee werken.

Dit is een spanningsveld.

Teveel wordt de agrarische sector de stikstof problematiek aangewreven. Dat werkt polariserend en wij krijgen er de schuld van dat het slecht gaat met de natuur, dat er te weinig huizen gebouwd en geen wegen aangelegd kunnen worden. Ik vind dit al met al erg zorgelijk. Uitdunning van de boerenstand heeft grote gevolgen voor de voedselzekerheid, de leefbaarheid, werkgelegenheid en de sociale samenhang in ons land.”

Toekomst
“In de toekomst willen we uitbreiden met zonnepanelen en wellicht polderbreed voor groene stroom gaan zorgen. Het liefst zouden we ook nog zonnepanelen aanschaffen die direct waterstof maken, zodat we gasloos kunnen worden en onze machines hierdoor aan laten drijven. Het hele waterstofgebruik staat echter nog in de kinderschoenen, maar we hebben er hier de ruimte voor. Ook willen we graag een windmolen plaatsen om ook in de winter stroom op te kunnen wekken. Om hiertoe kennis te vergaren ga ik naar allerlei voorlichtingsbijeenkomsten o.a. die van L.T.O. afdeling Hoeksche Waard. We zijn nu al energieneutraal, alle gebruikte stroom wordt op deze locatie opgewekt. Op de agrarische bedrijven is ruimte om de energietransitie een boost te geven, hoe positief kan het zijn?”