Akkerbouwbedrijf familie Schenk

Foto: Streetview

Akkerbouwbedrijf familie Schenk
Aan de Lotweg, nabij Anna Paulowna in de Oostpolder, ligt het akkerbouwbedrijf van de familie Schenk. De Oostpolder ligt ten oosten van de Anna Paulownapolder. De bijbehorende gronden, totaal 28 hectare liggen rondom de gebouwen. De grond bestaat hoofdzakelijk uit zeeklei waar vrij veel zavel in zit. Het bouwplan omvat 8 hectare pootaardappelen, uien en graan voor de zaaizaadproductie.  Er is sinds 1995 al een windmolen en er liggen volop zonnepanelen op de daken.

 

Koningin Wilhelmina bezocht op 19 januari 1916 de kop van Noord-Holland. De 35-jarige vorstin rijdt hier in Anna Paulowna op een droog stuk weg te paard met haar volgers. Oudesluis en Wieringerwaard bezocht Wilhelmina met een auto. Bron: NH archief.

Geschiedenis Anna Paulownapolder
Klaas Schenk;Anna Paulowna is genoemd naar de toenmalige Russische gemalin van Koning Willem II. Op 29 juli 1844 kreeg de ‘Maatschappij tot indijking van den Anna Paulowna Polder’ voor 20.000 gulden 5100 ha tussen de bedijkingen van het Koegras, de Zijpe en de Wieringerwaard of anders gezegd het zuidelijk deel van het Balgzand. Plus toestemming tot afdamming van dat gedeelte der Zuiderzee. Lange tijd was het armoe troef in deze nieuw gerealiseerde polder. Het werd geleidelijk aan beter nadat zich mensen van elders vestigden met kennis en vermogen.”

“Tijdens de watersnood van 1916 kwamen grote delen van Noord- Holland onder water te staan. De storm van 13 en 14 januari dat jaar deed ook de dijkvlakken van de Oostpolder (ingepolderd in dezelfde periode als de Anna Paulownapolder) stukslaan en voor de boeren het wisten stroomden hun boerderijen onder water. Er verdronken in heel Noord-Holland 21 mensen en 1000 koeien. Deze watersnoodramp was een stimulans voor nieuw beleid. Dr. Lely was minister van Waterstaat en hij voerde in 1918 de Zuiderzeewet in. Daarin werd besloten een dijk aan te leggen van de Noord-Hollandse kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en vandaar naar de Friese kust bij Piaam, traject Afsluitdijk.’’


Ons bedrijf
‘’
Ons bedrijf ligt in de Oostpolder in de Anna Paulownapolder en is in dezelfde periode drooggelegd. Mijn familie woont hier al vele generaties. Mijn grootvader, Klaas Schenk, maakte zijn debuut als trainer op de Olympische spelen in 1952. Daarna als coach van de Nederlandse herenploeg. Hij had hier een gemengd bedrijf met nertsen en zilvervossen. Mijn oom Ard Schenk, destijds allround wereldkampioen schaatsen, is hier ook geboren en opgegroeid. Toen mijn ouders het bedrijf in 1971 overnamen was het 38 ha groot en verlieten de laatste koeien het bedrijf. De focus werd toen akkerbouw

Er werd gekozen voor het Friese boerderij type

In 2004 namen mijn vrouw Valery en ik het bedrijf over van mijn ouders. We verkregen toen 42 hectare in eigendom en kochten er 13 hectare bij. Na een aanvankelijk verdere uitbreiding in het huurareaal en de bouw van een nieuwe bewaarloods besloten we in 2016 een risico-inventarisatie te laten doen. Dit hebben we gedaan door mensen van binnen en buiten de landbouw te spreken, vanuit een andere kijk op ons bedrijf. Daarbij werd ook de sociale kant meegenomen. De beslissing die hieruit voortkwam was de verkoop van 30 hectare grond, verkleinen tot 28 hectare, afwerken met de bank en geen grond meer bij huren. Het heeft ons meer rust en tot een nieuwe focus op ons bedrijf en toekomst gebracht. We gaan ons nu richten op het produceren van hoogwaardige producten op kleinere schaal.

Boer zijn is weer een mooi beroep en er is ruimte gecreëerd om nieuwe ideeën op te pakken. Onze aardappelsorteermachine gaat naar elders en de vrijgekomen ruimte gaan we inrichten voor een ontvangstruimte en praktijkles locatie.’’

Klaas Schenk toont de gele mosterd, een groenbemester

Zoetwaterboeren aan de slag met druppelirrigatie
‘’We hebben het project Zoetwaterboeren opgezet en daar partners bij gezocht. ‘’Kennis delen is kennis vermenigvuldigen’’, zo kijk ik ernaar. Sturen op vocht en voeding op basis van High Tech. We kunnen onze gewassen hier niet op een normale manier beregenen zoals dat verderop in het binnenland wel kan vanwege het zilte water hier in de ondergrond van de Oostpolder. In het project werken een grote groep instellingen en bedrijven samen om tot een duurzaam en praktisch watersysteem te komen voor individuele agrarische ondernemers op de ‘’koude grond’’. Enkele partners zijn: Vertify, Broos water, Greenport Noord-Holland, Wageningen University& Research, Deltares en Pipelife, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aangehaakt zijn enkele onderwijsinstellingen en Agrifirm. Met elkaar hebben we veel kennis in huis en dat maakt dat ik met vertrouwen de stap in deze diepte-investering heb gezet.”

Tweede druppel irrigatie

“Het regenwater dat wij in de loop van het seizoen opvangen in een buffersilo pompen we in de toekomst in een bron, naar een diepere laag, een plek waar het zoet blijft. Totale silo opslagcapaciteit is om en nabij 1000 kuub. Door een andere bron wordt het in het groeiseizoen weer opgepompt en aangewend als druppel irrigatie.’’

Onderzoek en experticecentrum
‘’Het ligt in de bedoeling ook te gaan werken met slimme stuwen, ondergrondse infiltratie en innovatieve drainage. Drainage die in gangbare situaties wordt gebruikt om het water naar de sloten af te voeren gaan wij in regen overschotperiodes afvangen en opslaan. De silo is dan een soort van tussenopslag waar uit het in natte periodes in de grond wordt gepompt. In droge periodes wordt het vandaar uit naar de druppel irrigatie of naar het drainage- systeem gepompt.  Al met al denken we 1000 kuub per hectare nodig te zijn voor 15 hectare aardappelen en uien. Rekening houdend met 10.000 kuub verlies moeten we 25.000 kuub opslaan.”

Klaas Schenk stelt de peildrainage in

“Al deze zaken vind ik uitermate boeiend om samen met allerlei partijen te komen tot een onderzoeks-experticecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer. Er komen verschillende praktijk opstellingen om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van zoetwaterbeheer op perceelsniveau. Er worden diverse drainagesystemen aangelegd en meetpunten geïnstalleerd om de resultaten van de verschillende praktische ingrepen te registreren. Het doel is dat zoveel mogelijk ondernemers toegaan naar ‘’waterbeheer op maat.’’

Klaas Schenk bij de druppeldrainage tussen de rijen net boven de grond gekomen mini- aardappelknollen uit het laboratorium. Ze horen nu vrij te zijn van ziekten. Het is de 1e generatie in de koude grond, circa 5 are. Het is de bedoeling elk jaar qua oppervlakte te vertienvoudigen. Na 4 jaar kan het een flink areaal zijn.


Van ruggen naar bedden

‘’De aangelegde bedden zijn 1.83m breed, er passen 3 rijen pootaardappelen op en tussen de bedden werken we met vaste paden. Hiervoor is een andere plantmachine aangeschaft. We proberen zo een kasklimaat te creëren in de open lucht. De eerste resultaten qua opbrengst zijn hoopvol. De druppelirrigatie wordt tegelijk met het poten in de grond aangebracht.”

Bemesting 
‘’We gebruiken jaar in jaar uit minder kunstmest en hechten veel waarde aan vaste mest, compost en champost vlak voor het zaaien. Verder werken we met groenbemesters om zoveel mogelijk mineralen vast te leggen en te werken aan een verbetering van het organische stofgehalte in de bodem. Graag willen we de grond zoveel mogelijk jaarrond groen laten kleuren.’’

De kerkuil

Bloemenranden, over hoekjes en vogels
‘’
We werken hier met bloemen/kruidenranden en op overhoekjes is aanplant gerealiseerd. Wat vogels betreft zien we hier fazanten, patrijzen, grauwe kiekendief, buizerd, torenvalk, kerkuil, en veldleeuwerik. Vanuit de duinen komt de vos opzetten en hazen verblijven hier.’’